Privacy Policy
นโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์ ruay.video ได้ทำการจัดนโยบายการคุ้มครองส่วนบุคคลให้กับผู้ใช้ และเรายังได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยกระดับมาตรฐาน ความปลอดภัย ของข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้เยี่ยมชม และ ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น และ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ดังนั้น เว็บไซต์ ruay.video ขอแนะนำให้ “ผู้รับบริการ” ทำการอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อศึกษาและเข้าใจการปฏิบัติงานของระบบเว็บไซต์ ruay.video ยึดถือในการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของ “ผู้รับบริการ”

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

ruay.video จะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฏหมายและเป็นธรรมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็น
ภายใต้วัตถุประสงค์การทำงานของ ruay.video ที่เป็น โดยจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

  • รวยวีดีโอ

ทั้งนี้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการทำงานของ ruay.video นี้ หากไม่มีข้อมูลดังกล่าว
ระบบจะไม่สามารถทำงานโดยสมบูรณ์ ผู้ใช้เป็นผู้เลือกได้ว่าจะบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใด
และยินดีจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นหรือไม่

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

  1. ruay.video จะใช้ข้อมูลของ “ผู้รับบริการ” ของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และ อีเมล์ หรือไลน์ไอดี เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของ ruay.video ให้กับผู้รับบริการเท่านั้น
  2. ruay.video จะใช้ข้อมูลของ ขอรับรอง “ผู้รับบริการ” ว่าจะไม่นำข้อมูล ส่วนบุคคลของเว็บไซต์รวยวีดีโอ ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขาย หรือ เผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาดเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

การใช้คุกกี้ (Cookies)

เมื่อ “ผู้ใช้บริการ” ได้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ ruay.video เราจะมีเก็บรวบรวมข้อมูลบางประการโดยอัตโนมัติจาก “ผู้ใช้บริการ” ผ่านการใช้คุกกี้

คุกกี้ คือ ข้อมูลเฉพาะกับคอมพิวเตอร์ของ “ผู้ใช้บริการ” โดยข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงกับคอมพิวเตอร์ของ “ผู้ใช้บริการ” เมื่อทำการเยี่ยมชมเว็บไซต์ และคุกกี้จะจัดเก็บหรือติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของ “ผู้ใช้บริการ” และนำมาใช้ในการวิเคราะห์กระแสความนิยม (Trend) และการบริหารจัดการเว็บไซต์ ติดตามการเคลื่อนไหวการใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ หรือเพื่อจดจำการตั้งค่าของผู้ใช้บริการ คุกกี้บางประเภทนั้น มีความจำเป็น (Necessary cookie) เนื่องจากหากปราศจากคุกกี้ที่จำเป็นประเภทนี้แล้ว หน้าเว็บไซต์อาจจะไม่สามารถใช้การได้อย่างเหมาะสม และคุกกี้ประเภท อื่น ๆ จะทำให้บริษัทสามารถปรับปรุงประสบการณ์การเข้าใช้เว็บไซต์ของ “ผู้ใช้บริการ” ปรับแต่งเนื้อหาตามความต้องการ และทำให้การท่องเว็บไซต์สะดวกมากขึ้น เนื่องจากคุกกี้จะจดจำชื่อผู้ใช้ (ในวิธีการที่ปลอดภัย)

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

ruay.video ได้รับข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยความสมัครใจของผู้ใช้เท่านั้น โดยการลงทะเบียนใช้ ruay.video
จะถือเป็นการยอมรับเงื่อนไขการใช้งานและอนุญาติให้ระบบจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นได้ตามวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ruay.video จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อนำไปใช้หรือเปิดเผยเท่าที่จำเป็น ภายใต้วัตถุประสงค์ในการใช้บริการ

ruay.video จะไม่ดำเนินการอื่นใดแตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ เว้นแต่ มีกฏหมายบัญญัติให้กระทำ
หรือมีหนังสือร้องขอที่สามารถปฏิบัติได้ตามกฏหมาย เช่น เพื่อความจำเป็นในการป้องกันด้านสุขภาพและโรคติดต่ออันตราย

การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ruay.video จะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เมื่อได้รับความยินยอมจากท่านตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เท่านั้น นอกจากนี้ ruay.video
อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฏหมาย เช่น
การพิจารณาคดีของศาลและการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาคดี

การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ruay.video ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ruay.video
จึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับ
และป้องกันการเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย

โดยมีระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาการใช้งาน ruay.video เพื่อให้ระบบทำงานได้โดยสมบูรณ์
ทั้งนี้เมื่อพ้นระยะเวลาการเก็บรักษา และไม่มีเหตุให้ต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อไป บริษัทฯ

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ท่านมีสิทธิในการดำเนินการ ได้แก่ สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม, สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล,
สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล, สิทธิในการลบและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิโดยกฏหมาย

ท่านสามารถติดต่อ ruay.video เพื่อให้ดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และจะแจ้งผลตามคำร้อง ภายใน 30
วัน

หากพบการรั่วไหลของข้อมูล ทาง ruay.video จะดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบภายใน 72 ชั่วโมง

ระยะเวลาการเก็บและการทำลายข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ ruay.video จะทำการจัดเก็บรักษาข้อมูลตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็นในการดำเนินการใช้งานตามความต้องการที่กล่าวไว้ เว้นแต่ในกรณีที่กฏหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะที่สามารถเก็บให้นานกว่านั้นได้ หรือ หากจำเป็นเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฏหมาย หรือเพื่อดำเนินการตามสัญญาซึ่ง ruay.video มีสิทธิตามหมาย

ระยะเวลาการเก็บและการทำลายข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ ruay.video จะทำการจัดเก็บรักษาข้อมูลตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็นในการดำเนินการใช้งานตามความต้องการที่กล่าวไว้ เว้นแต่ในกรณีที่กฏหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะที่สามารถเก็บให้นานกว่านั้นได้ หรือ หากจำเป็นเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฏหมาย หรือเพื่อดำเนินการตามสัญญาซึ่ง ruay.video มีสิทธิตามหมาย

TikTok Privacy Policy

เนื่องจากเว็บไซต์ของเรามีการนำ feed video จาก tiktok มาแสดงในหน้าเว็บไซต์ด้วย Privacy Policy จึงอ้างอิงจากที่ทาง tiktok ที่ได้เขียนไว้ทั้งหมดตามลิงก์นี้ https://www.tiktok.com/legal/page/row/privacy-policy/en

ช่องทางติดต่อ

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ruay.video
29 BangBon, Bangbon, Bangkok 10150

[email protected]